Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3W PLATFORMA BUDOWLANA Sp. z o.o.

Niniejsza Klauzula Informacyjna określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych Kontrahentów, ich Pracowników i Współpracowników przez 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Bukowa 13, e-mail: kontakt@3wpb.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000562258, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, nr REGON: 221975874, NIP: 5842733846.

Korzystając z naszych usług i nawiązując z nami współpracę przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ochrona danych dotyczących naszych Kontrahentów, ich Pracowników i Współpracowników przybrała najwyższy poziom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Klauzula Informacyjna wyjaśnia zasady, sposoby i zakres przetwarzania przez nas danych Kontrahentów, ich Pracowników i Współpracowników, wymienia prawa przysługujące Kontrahentom, ich Pracownikom i Współpracownikom w związku z przetwarzaniem danych oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.


1. Kto jest Administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Bukowa 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000562258, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, nr REGON: 221975874, NIP: 5842733846.
W każdym czasie możesz się z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: kontakt@3wpb.pl lub listownie (ul. Bukowa 13, 40-70 Ruda Śląska).

2. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Twoje, osób reprezentujących spółki, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników i współpracowników wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu pozyskujemy zazwyczaj od Ciebie. Podajesz nam swoje dane nawiązując z naszymi przedstawicielami kontakt telefoniczny, wysyłając nam maila, list, składając reklamację lub zgłaszając się przez formularz kontaktowy.

Twoje dane pozyskujemy głównie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, realizacją umów, nawiązaniem z nami współpracy. Dane Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą mogą być pozyskiwane przez nas również z rejestrów publicznych lub za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, w tym Krajowego Rejestru Długów. Dane osobowe pozyskiwane mogą być także w ramach obsługi prawno-administracyjnej Spółek z grupy kapitałowej 3W oraz w związku z prowadzonymi na podstawie przepisów prawa kontrolami, analizami prawnymi i postępowaniami sądowymi i administracyjnymi. Dane, które przetwarzamy dla celów marketingowych, pozyskujemy od Ciebie na podstawie wyrażonej zgody lub w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Będąc pracownikiem naszego kontrahenta, może się zdarzyć że uzyskamy Twoje dane od Twojego pracodawcy lub podmiotu współpracującego w celach związanych z potrzebą nawiązania i utrzymania kontaktu, np. w związku z procesem negocjacyjnym dotyczącym postanowień umownych. Dane osobowe przetwarzamy wówczas w oparciu o ich udostępnienie.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawami szczególnymi, zawierającymi przepisy o ochronie danych osobowych.

Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – m.in. przy skorzystaniu z formularza kontaktowego, czy w ramach naszej działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w związku z nawiązaną współpracą handlową (art. 6 ust. 1 lit b RODO), ciążącymi na nas obowiązkami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy z uwagi na prawnie uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Może się zdarzyć, że stroną umowy jest inny podmiot niż Ty, wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykorzystanie ich do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę oraz stronę trzecią, np. celem zapewnienia prawidłowego przebiegu dostawy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami związek ma również przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dokonywania operacji w obrębie wzajemnych rozliczeń, obsługi księgowo-finansowej, prawnej (w tym dochodzenia roszczeń), ubezpieczeniowej i administracyjnej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy i następnie brak możliwości jej wykonywanie.

Wskazujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, niezależnie od tego w jakim celu, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do wycofania Twojego oświadczenia woli, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane osobowe Kontrahentów, ich Pracowników i Współpracowników mogą być przekazane następującym podmiotom:

- podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo należącym do grupy kapitałowej 3W;

- naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami na innych podstawach niż umowa o pracę, którzy posługują się danymi w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Nadmieniamy, że wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych zostały zobowiązane do korzystania z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach naszych i grupy 3W;

- innym kontrahentom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, bankowe i faktoringowe, podmiotom świadczącym pomoc prawną i podatkową;

- dostawcom usług zewnętrznych, takich jak firmy logistyczne, kurierskie, obsługujące przesyłki – dane przekazywane są tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji wiążącej nas umowy;

- dostawcom usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów.

5. W jakim celu korzystamy z Twoich danych osobowych?

Dane przekazane przez Ciebie wykorzystujemy w sposób określony w Klauzuli Informacyjnej, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody oraz cel przetwarzania danych osobowych. Każdorazowe wykorzystanie danych w inny sposób niż określony w Klauzuli Informacyjnej wiązać się będzie z koniecznością poinformowania Cię o sposobie i celu ich wykorzystania.

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są przez nas na potrzeby realizacji procesu sprzedaży, dostaw, obsługi finansowej i księgowej, prowadzenia działań windykacyjnych oraz innych procesów związanych z charakterem naszej działalności. Dane możemy wykorzystywać w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych między nami umów, rozpatrywania Twoich roszczeń, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i umożliwienia Ci realizacji Twoich praw.

Jeśli zwróciłeś się do nas z zapytaniem dotyczącym oferowanych przez nas produktów i usług, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu przestawienia Ci oferty dostosowanej do Twoich wymagań i podjęcia działań niezbędnych do nawiązania współpracy handlowej. Zdarza się także, że wykorzystujemy Twoje dane w związku z koniecznością wykonania obciążających nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe możemy też przetwarzać dla naszych celów marketingowych, a więc w ramach promowania naszej oferty produktów lub w celu nawiązania współpracy handlowej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody lub złożenia sprzeciwu jeśli dane przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego:

- jeśli Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji księgowo – finansowej i rachunkowej Spółki – dane przetwarzane są przez okres przewidziany w przepisach prawa lub 2 lata od upływu okresu przedawnienia roszczeń;

- jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody - do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez jej cofnięciem;

- jeśli okres przetwarzania danych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa - przez okres określony tymi przepisami.
W pozostałych przypadkach nie opisanych powyżej, co do zasady dane przetwarzamy przez okres 2 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń.

7. Prawa i obowiązki Kontrahenta, jego Pracownika i Współpracownika

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo do poprawiania danych – obejmuje możliwość zgłoszenia się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, może się zdarzyć, że po złożeniu stosownego wniosku poprosimy Cię o dodatkowe przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;

2. prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zapytać o zasady dotyczące procesu przetwarzania przez nas danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania – z uprawnienia do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania możesz skorzystać gdy uznasz, że przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się przepisom prawa lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania;

4. prawo do usunięcia danych – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je mimo, że nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych baz i systemów;

5. prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę przeniesiemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionymi interesami;

7. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych - jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych – przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych – z uprawnienia tego możesz skorzystać w każdym czasie, jednakże nie pozbawi to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz realizować poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: kontakt@3wpb.pl oraz listownie na adres: ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska.