Formularz kontaktowy

Aktualizacja Regulaminu obowiązująca od dnia 1.01.2021 r.

 

Do punktu 1.6 dodaje się punkt 1.6.18 o treści:

1.6.18 Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Punkt 3.6. przyjmuje następujące brzmienie:

3.6. Przecenione towary, o których mowa w punkcie 3.5., Klient będący konsumentem ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni na mocy odstąpienia od umowy. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

Do ustępu 7 dodaje się punkty 7.1., 7.6., 7.7. i 7.8. o treści wskazanej poniżej i w związku z tym zmienia się numerację pozostałych punktów:

7.1. Postanowienia z pkt 7.2-7.8. dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorcy na prawach konsumenta).

7.6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 7.5.

7.7. W terminach określonych w 7.6 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć reklamację, z tym że:

7.8.1. gdy towar jest reklamowany pierwszy raz, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę, gdy jest to tańsza opcja;

7.8.2. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.8.3. jeżeli Klientem jest konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, może on żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 

Punkt 7.4. w nowej numeracji otrzymuje następujące brzmienie:

7.4. Sprzedawca nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

 

Punkt 7.5.w nowej numeracji otrzymuje następujące brzmienie:

7.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

 

Do punktu 8 dodaje się nowy 8.1. o treści wskazanej poniżej i w związku z tym zmienia się numerację pozostałych punktów:

8.1. Postanowienia z pkt 8.2-8.7. dotyczące konsumenta, (w tym skorzystanie z prawa do odstąpienia i termin na odstąpienie) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorcy na prawach konsumenta).

 

Punkt 8.3. w nowej numeracji otrzymuje następujące brzmienie:

8.3. Sprzedawca informuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w momencie złożenia Zamówienia przez konsumenta. Informacje te są zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.

 

Wykreśla się punkt 8.9. w nowej numeracji.

Aktualizacja Regulaminu z dnia 23.05.2018 r.

Pkt 1.4. przyjmuje brzmienie: Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pkt 1.5. przyjmuje brzmienie: Więcej informacji na temat zasad przetarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian i są wiążące.

Aktualizacja Regulaminu z dnia 04.12.2017 r.

Pkt 3.4. przyjmuje brzmienie: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i bonów towarowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej netto towaru, Bon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

Pkt 8.5. przyjmuje brzmienie: Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: wartość bonu (w przypadku jeśli bon został przyznany) oraz koszty odpłatnej Usługi Transportowej. Sprzedawca, za zgodą konsumenta, może dokonać zwrotu płatności na Voucher. Konsument ma prawo wykorzystać Voucher w Oddziałach Sprzedawcy.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian i są wiążące.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REMONTIBUDOWA.PL Z DNIA 01.07.2017 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep internetowy sieci Platforma Dla Remontu i Budowy dostępny pod adresem internetowym RemontiBudowa.pl prowadzony jest przez firmę 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: Nr 0000562258, NIP: 5842733846 zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Zamówienia w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl można składać przez 365/366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są:

1.2.1. Okresy wynikające z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Sprzedawca lub Klient,

1.2.2. Okresy awarii, będące skutkiem działań/zaniechań podmiotów osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

1.2.3. Okresy niezbędnej konserwacji Systemu Teleinformatycznego Sprzedawcy.

1.3. Niniejszy Regulamin odnosi się do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego RemontiBudowa.pl. Ustala on zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

1.4. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.5. Więcej informacji na temat zasad przetarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

1.6. Definicje:

1.6.1. Elektroniczne Płatności: system płatności on-line, umożliwiający dokonanie natychmiastowej zapłaty za zamówione Produkty.

1.6.2. Dzień Kalendarzowy: jeden dzień od poniedziałku do niedzieli.

1.6.3. Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.4. Formularz Rejestracji: formularz, który umożliwia założenie Konta Klienta w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl.

1.6.5. Formularz Zamówienia: formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności.

1.6.6. Karty Produktów: opisy i zdjęcia Produktów dostępnych w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl.

1.6.7. Klient:

1.6.7.1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

1.6.7.2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.8. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zdefiniowanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swojego hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła do Konta przez Klienta osobom trzecim.

1.6.9. Newsletter: cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która jest świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą Klientów.

1.6.10. Oddział: stacjonarny magazyn Sprzedawcy, w którym magazynowane są Produkty.

1.6.11. Produkt: rzecz dostępna w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1.6.12. Regulamin: niniejszy zbiór zasad, regulujących funkcjonowanie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

1.6.13. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne. Za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Sprzedawca przyjmuje Zamówienia od Klientów.

1.6.14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

1.6.15. Umowa Sprzedaży: zawierana albo zawarta umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

1.6.16. Usługa Transportowa: odpłatne dostarczenie zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres w Formularzu Zamówienia. Usługa Transportowa jest świadczona przez zewnętrzną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

1.6.17. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, które jest składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.6.18 Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE, JAKIE ŚWIADCZY SPRZEDAWCA

 

2.1. W sklepie internetowym RemontiBudowa.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Karty Produktów oraz Newsletter.

2.1.1. Konto: Klient chcący skorzystać z tej usługi musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.1.1. Wypełnić Formularz Rejestracji,

2.1.1.2. Kliknąć przycisk „Zarejestruj się”,

2.1.1.3. Potwierdzić zamiar utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2.1.2. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Konto nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy: 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., Platforma Dla Remontu i Budowy, Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa.

2.1.3. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.3.1. Dodać do elektronicznego koszyka Produkty i określić ich ilości,

2.1.3.2. Podać dane osobowe/firmowe i dane teleadresowe do wysyłki,

2.1.3.3. Zatwierdzić poprawność Formularza Zamówienia.

2.1.4. Klient jest zobligowany do podania następujących danych w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci będący przedsiębiorcami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy.

2.1.5. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Formularz Zamówienia nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Klienta.

2.1.6. Karta Produktu to usługa elektroniczna, udostępniana Klientowi nieodpłatnie i przez czas nieokreślony w celu zapoznania się z opisami, zdjęciami i specyfikacją techniczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

2.1.7. Newsletter: aby skorzystać z tej usługi, Klient musi podać adres swojej poczty elektronicznej w polu „Newsletter” widocznym na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl lub zaznaczyć odpowiedniego checkboxa w momencie wypełniania Formularza Zamówienia. Po podaniu adresu poczty elektronicznej Klient zostaje dodany do listy subskrybentów Newslettera.

2.1.8. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez ponowne podanie w polu „Newsletter” widocznego na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku „Wypisz się”.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

2.2.1. Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

2.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej,

2.2.3. Przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę plików Cookies oraz Javascript,

2.2.4. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

2.2.5. Klient jest zobligowany do korzystania ze sklepu internetowego RemontiBudowa.pl w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

3. PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 

3.1. Sprzedawca w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl prezentuje ceny netto i ceny brutto z podatkiem VAT wyrażone w polskich złotych PLN.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych cen dla tych samych Produktów w zależności od Oddziału.

3.3. Oferta na produkty oznakowane "ceną specjalną" zachowuje swoją ważność tylko w sklepie internetowym www.remontibudowa.pl (nie jest ona wiążąca w sklepach stacjonarnych sieci Platforma Dla Remontu i Budowy).

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i bonów towarowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej netto towaru, Bon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

3.5. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty oferowane w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Produktu zaznaczono wyraźnie inaczej – dotyczy to zwłaszcza Produktów przecenionych pochodzących z rezerw magazynowych lub

końcówek serii. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mają wszelkie wymagane prawem polskim atesty i certyfikaty.

 3.6. Przecenione towary, o których mowa w punkcie 3.5., Klient będący konsumentem ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni na mocy odstąpienia od umowy. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3.7. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby opisy i zdjęcia Produktów umieszczone w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl były maksymalnie dokładne i zgodne z rzeczywistością. Jednak Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne opisy i zdjęcia dostarczone mu przez współpracujących z nim Dostawców.

3.8. Waga podana w kartach produktów ma charakter orientacyjny. Ze względów logistycznych (do celów kalkulacji ceny transportu), część produktów może mieć podaną inną wagę, niż ta, która jest rzeczywistą wagą produktu.

3.9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych związanych ze sprzedażą Produktów.

3.11. Sprzedawca, w zależności od ilości oraz rodzajów zamawianych Produktów może dodawać w sposób automatyczny do Formularza Zamówienia płatności za opakowanie, w szczególności za palety, na których umieszczane są Produkty. Sprzedawca stosuje palety bezzwrotne, chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej (dotyczy zwłaszcza palet niestandardowych pod płyty g-k).

3.12. Palety zwrotne Klient ma prawo zwrócić w dowolnym Oddziale Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko takich palet, które nie są uszkodzone. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt palety zwrotnej, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Sprzedawcę.

 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje według schematu opisanego poniżej, w kolejnych podpunktach.

4.2. O cenie Produktu, który jest przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl przebiega według poniższego schematu:

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia i jego opłaceniu metodą Elektronicznych Płatności,

4.3.2. Po opłaceniu Zamówienia metodą Elektronicznych Płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzone wiadomością e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w momencie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.4. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru osobistego Produktów zakupionych przez Kupującego lub w momencie odbioru Produktów od kierowcy firmy kurierskiej potwierdzonej podpisem Klienta na liście przewozowym i dokumencie WZ.

4.5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do anulacji Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi na konto bankowe wszelkie środki pieniężne, jakie zostały wpłacone przez Klienta. O anulacji zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

4.6. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest faktura VAT. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy zamiast paragonu fiskalnego.

 

5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi Elektroniczne Płatności z tytułu płatności za złożone Zamówienie.

5.2. Klient dokonuje płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

5.3. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest dokonanie Elektronicznej Płatności za zamówione Produkty i – jeśli została ona wybrana – za Usługę Transportową.

 

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 

6.1. Dostawy realizowane są bezpośrednio z Oddziałów Sprzedawcy. Sprzedawca nie realizuje dostaw z magazynów innych, niż jego Oddziały.

6.2. Klient ma możliwość wybrania następujących metod dostawy Produktów:

6.2.1. Odbiór osobisty w jednym z Oddziałów Sprzedawcy po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę. Lista Oddziałów Sprzedawcy podana jest na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl,

6.2.2. Dostawa przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej.

6.3. Przy odbiorze osobistym, Sprzedawca ma prawo skontrolować tożsamość osoby odbierającej Zamówienie:

6.3.1. Wylegitymować ją w oparciu o dowód tożsamości,

6.3.2. Poprosić o podanie numeru zamówienia,

6.3.3. Poprosić o podanie kwoty zamówienia.

6.4. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości osoby chcącej odebrać Zamówienie, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Zamówienia.

6.5. Dostawa Zamówienia przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6. Koszt Usługi Transportowej jest podawany automatycznie w momencie dodania Produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Koszt ten jest wyliczany indywidualnie dla każdego Produktu, ilości zamawianego towaru oraz odległości transportowej. Cennik Usługi Transportowej jest dostępny na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl w zakładce „Transport kurierem”.

6.7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Oddziale jest bezpłatny.

6.8. Zamówienia obsługiwane są wedle podziału doby na dwie części:

6.8.1. Zamówienia złożone w godzinach 00:00 – 12:00 obsługiwane są tego samego dnia roboczego,

6.8.2. Zamówienia złożone w godzinach 12:01 – 23:59 obsługiwane są następnego dnia roboczego.

6.9. Odbioru osobistego towaru można dokonać w godzinach 07:00 – 20:00 w dni robocze oraz 07:00 – 15:00 w soboty po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę.

6.10. Sprzedawca dokonuje załadunku zamówień na samochód firmy kurierskiej w dni robocze. Czas załadunku może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju załadunków.

6.11. Deklarowany czas dostawy przy skorzystaniu z Odpłatnej Usługi Transportowej wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia deklarowanego czasu dostawy.

6.12. Odpłatna Usługa Transportowa gwarantuje dostawę:

6.12.1. Paczek do lokalu Klienta wskazanego w Formularzu Zamówienia,

6.12.2. Palet i produktów gabarytowych pod budynek wskazany w Formularzu Zamówienia, pod warunkiem, że dojazd do posesji umożliwia bezpieczny wjazd samochodu ciężarowego. W przypadku kiedy dojazd do posesji nie umożliwia bezpiecznego wjazdu samochodu ciężarowego, kierowca w porozumieniu z Klientem rozładowuje towar tam, gdzie jest to możliwe i bezpieczne. W przypadku kiedy kierowca nie dojdzie do porozumienia z Klientem w kwestii bezpiecznego rozładunku towaru, towar jest zwracany do Sprzedawcy, a Klientowi zwracana jest kwota zamówienia pomniejszona o koszt Odpłatnej Usługi Transportowej.

6.13. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy. Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Nie podjęcie przesyłki w godzinach wyznaczonych przez firmę świadczącą odpłatną Usługę Transportową będzie skutkowało dodatkowym kosztem ponownego dostarczenia w wysokości 40% kosztu Usługi Transportowej, nie mniej niż 40 zł netto – kwota ta jest uiszczana bezpośrednio u kuriera w momencie odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

6.14. Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej według zasad opisanych w punkcie 6.13., stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 8.1. niniejszego Regulaminu. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

6.15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Klient w przeciągu 14 dni kalendarzowych nie odbierze Produktów – w przypadku odbioru osobistego. W tej sytuacji Sprzedawca Zwróci Klientowi kwotę zamówienia przelewem bankowym.

6.16. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu Zamówienia.

6.17. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

 

7. REKLAMACJE I KOREKTY FAKTUR

7.1. Postanowienia z pkt 7.1-7.8. dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorcy na prawach konsumenta).

7.2. Wszelkie reklamacje, które dotyczą Produktów i Usługi Transportowej powinny zostać wysłane na adres Oddziału Sprzedawcy, gdzie dokonano Zamówienia. Lista Oddziałów Sprzedawcy oraz wzór pisma reklamacyjnego dostępne są na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

7.3. Reklamacja powinna zawierać:

7.3.1. Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres zamieszkania albo siedziby,

7.3.2. Telefon kontaktowy,

7.3.3. Opis reklamowanego Produktu lub Usługi Transportowej,

7.3.4. Dołączony dowód zakupu Produktu,

7.3.5. Dołączony protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności spisany w obecności kierowcy firmy kurierskiej,

7.3.6. Datę sporządzenia reklamacji,

7.3.7. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego.

7.4. Sprzedawca nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

7.5.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

7.6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 7.5.

7.7. W terminach określonych w 7.6 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć reklamację, z tym że:

7.8.1. gdy towar jest reklamowany pierwszy raz, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę, gdy jest to tańsza opcja;

7.8.2. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.8.3. jeżeli Klientem jest konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, może on żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Postanowienia z pkt 8.2.-8.7. dotyczące konsumenta, (w tym skorzystanie z prawa do odstąpienia i termin na odstąpienie) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorcy na prawach konsumenta).

8.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zarówno zwrot ceny towaru, jak również koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., Platforma Dla Remontu i Budowy, Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa lub e-mailowo na adres: platforma.b2c@3wpb.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

8.3. Sprzedawca informuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w momencie złożenia Zamówienia przez konsumenta. Informacje te są zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.

8.4. Bieg terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta w momencie odbioru osobistego w Oddziale Sprzedawcy lub od momentu przyjęcia przesyłki od kierowcy firmy kurierskiej.

8.5. Konsument, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić zakupione Produkty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Oddział, do którego nastąpi zwrot, ustali Sprzedawca.

8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: wartość bonu (w przypadku jeśli bon został przyznany) oraz koszty odpłatnej Usługi Transportowej. Sprzedawca, za zgodą konsumenta, może dokonać zwrotu płatności na Voucher. Konsument ma prawo wykorzystać Voucher w Oddziałach Sprzedawcy.

8.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Oddziału Sprzedawcy.

8.8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania opisów i zdjęć produktów, ani elementów grafiki dostępnej na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

9.2. Opisy, grafiki i zdjęcia użyte w sklepie mogą być własnością osób trzecich. Sprzedawcy przysługuje prawo do wykorzystania tych elementów na podstawie umów odrębnych z ich właścicielami.

9.3. Wszystkie rozwiązania programistyczne, w tym kod oprogramowania sklepu napisany pod indywidualne wymagania Sprzedawcy jest chroniony prawem autorskim.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty handlowej w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl. Oprócz tego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego modyfikowania oprogramowania sklepu internetowego, w szczególności do tworzenia i/lub usuwania jego funkcjonalności.

9.5. Podstrony sklepu internetowego RemontiBudowa.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.

9.6. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy RemontiBudowa.pl są spisywane w języku polskim.

9.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.