Formularz kontaktowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zarówno zwrot ceny towaru, jak również koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., Platforma Dla Remontu i Budowy, Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa lub e-mailowo na adres: platforma.b2c@3wpb.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

8.2. Sprzedający informuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w momencie złożenia Zamówienia przez konsumenta. Informacje te są zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.

8.3. Bieg terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta w momencie odbioru osobistego w Oddziale Sprzedawcy lub od momentu przyjęcia przesyłki od kierowcy firmy kurierskiej.

8.4. Konsument, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić zakupione Produkty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Oddział, do którego nastąpi zwrot, ustali Sprzedawca.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: wartość bonu (w przypadku jeśli bon został przyznany) oraz koszty odpłatnej Usługi Transportowej. Sprzedawca, za zgodą konsumenta, może dokonać zwrotu płatności na Voucher. Konsument ma prawo wykorzystać Voucher w Oddziałach Sprzedawcy.

8.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Oddziału Sprzedawcy.

8.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Klientom, którzy nie są konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.